dijous, 3 de gener de 2013

Consideracions generals

El/la que participa de les sortides i activitats de maifemcim.cat ho fa de manera voluntària i lliurement, reconeix que en cada excursió, ha estat prèviament i degudament informat sobre el seu recorregut, dificultat i material necessari per al seu bon desenvolupament, essent conscient i acceptant expressament que assumeix totes les responsabilitats derivades d’aquesta decisió.

Per tant, s’entén que és conscient dels riscs que pot córrer, com poden ser, entre altres: forces de la naturalesa, malaltia, accident, etc. El/la que participa de les sortides i activitats de maifemcim.cat, sap que no tindrà accés en alguns casos, per no poder-ho garantir, a una ràpida evacuació o assistència mèdica adequada.

Qui participa a les sortides i activitats de maifemcim.cat, és conscient de l’esforç que pot suposar una excursió o ascensió, ja que es realitza en la seva major part per camins de muntanya de diferent dificultat, on el cansament i el desànim físic poden fer-se presents. S’entén que qui participa del maifemcim.cat, està disposat/ada a assumir-los com a part integrant de l’excursió, donant per fet que té les condicions físiques i la preparació necessària per participar-hi. Qui participa del maifemcim.cat, accepta el fet d’haver de col·laborar en determinades tasques pròpies d’una excursió d’aquestes característiques, com pot ser, per exemple: netejar els camins d’obstacles i enderrocaments, treure vehicles del fang o la neu, participar en el muntatge i desmuntatge de campaments i altres tasques quotidianes i domèstiques pròpies d’una estada en un refugi i d’una excursió participativa i activa.

La bona convivència, les actituds positives, bona tolerància entre els components del grup i davant dels contratemps i dificultats que puguin presentar-se, són molt importants per a la bona marxa i èxit de l’excursió.

El/la que participa de les sortides i activitats de maifemcim.cat, és conscient i assumeix que en aquest tipus d’excursions es puguin donar circumstàncies que suposin variacions en els itineraris, en les activitats, retards, etc. en qualsevol moment i lloc.

Atès tot allò exposat anteriorment, el/la que participa de les sortides i activitats de maifemcim.cat,  assumeix personalment i accepta voluntàriament tots els riscos possibles i circumstàncies adverses que es puguin produir en el transcurs de l’excursió per qualsevol fet o circumstància, pròpia o aliena, inclòs l’accident amb seqüeles o defunció, per la qual cosa eximeix expressament als convocants de tota responsabilitat.

El gaudi i l’emoció d’una sortida a la muntanya, deriva en part, dels riscos, dificultats i adversitats inherents a aquesta activitat.